Novinky

J. Kováčik: Na podporu mládeže amatérskych klubov pôjde viac ako milión eur

Prezident SFZ odpovedal na otázky týkajúce sa členských poplatkov.

Kto a kedy rozhodol o tom, že SFZ bude vyberať členské poplatky?

Povinnosť vyberať od svojich členov členské poplatky pre SFZ vyplýva zo zákona č. 440/2015 Z.z. („Zákon o športe“)., medzi ktorého základnými princípmi je, citujem:

„Každý, kto chce na svoju záujmovú činnosť, vykonávanú v rámci občianskeho združenia, získať verejné prostriedky (zo štátneho rozpočtu), musí preukázať, že aj sám prispieva na túto činnosť formou ročného členského príspevku.“

Cieľom uvedeného princípu je, a to sa týka celého slovenského športu, zistiť skutočný stav členskej základne jednotlivých športových zväzov a čo najobjektívnejšie (merateľne) určiť rozdelenie verejných prostriedkov určených na šport. Je potrebné zdôrazniť, že počet členov do 18 rokov, ktorí majú zaplatené členské, je jedným z najdôležitejších parametrov, na základe sa vypočítava príspevok pre každý uznaný šport zo štátneho rozpočtu.

Predložený návrh vznikol na základe diskusie zástupcov amatérskeho i profesionálneho futbalu a SFZ ako strešného orgánu futbalu na Slovensku. O výške členských poplatkov,  ako aj o jeho spôsobe rozdelenia, rozhodol najvyšší orgán SFZ – konferencia na svojom rokovaní 3.6.2016 v Bratislave. Počas diskusie k tomuto bodu nebola vznesená žiadna výhrada voči navrhnutej (a napokon aj schválenej) výške členských poplatkov, čo potvrdzuje aj zápisnica (strana 15-17). Návrh schválilo 79 z 85 prítomných delegátov, jeden bol proti, piati sa zdržali.

Delegáti konferencie (za amatérsky futbal/regióny) boli volení na konferenciách ObFZ a RFZ a volili si ich samotné kluby. V zmysle stanov právo hlasovať na konferencii nemajú prezident, generálny sekretár, členovia výkonného výboru, ani zamestnanci SFZ.


V Zákone o športe nie je uvedená výška poplatkov, nemohlo to byť symbolické 1 euro, resp. nemala by byť mládež od členských poplatkov oslobodená?

Výšku členského považujem za únosnú pre všetkých členov SFZ – v prípade mládeže to prepočítane na 1 mesiac tvorí 0,25 EUR, v prípade hráča 0,5 EUR, trénerov a ďalších funkcionárov menej ako 1 EUR a v prípade klubov, zväzov a ostatných členov menej ako 2 EUR.

Čo sa týka oslobodenie mládeže od členského, jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré vstupujú do vzorca na rozdelenie prostriedkov z príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu je členská základňa do 18 rokov. No a tá členská základňa do 18 rokov musí byť „overená“ zaplatením členského poplatku – a to, v zmysle Zákona o športe do 30.9. príslušného kalendárneho roka.

Keďže členské má, v zmysle rozhodnutia konferencie, tvoriť významnú časť Fondu podpory mládežníckeho futbalu – návrhy na symbolické 1 euro resp. 1 cent považujem za možno ľúbivé, ale idúce proti samotnej myšlienke trvalej a systematickej podpory mládežníckeho futbalu v amatérskych kluboch.


Prečo sa likvidujú malé dedinské kluby, ktoré nemajú na zaplatenie členského za svojich hráčov?
Členské poplatky nemajú platiť kluby, majú si ich platiť hráči, klub je v tomto prípade, pre zjednodušenie celého procesu, iba sprostredkovateľom a overovateľom. Veľmi by som chcel zdôrazniť túto skutočnosť – členský poplatok nie je „nákladom“ klubu ale konkrétneho hráča (trénera atď.), ktorý chce hrať v súťažiach riadených SFZ, RFZ a ObFZ. Všetky takto vyzbierané poplatky sa vrátia späť amatérskym klubom na podporu mládežníckeho futbalu.


Čo z týchto peňazí budú mať amatérske kluby?

Na konferencii 3.6.2016 som uviedol, že minimálne 80% vybraného členského pôjde do Fondu rozvoja mládežníckeho futbalu. Na septembrovom zasadnutí výkonného výboru SFZ navrhnem, aby do neho šlo 100% vybraného členského. Doň bude plynúť aj minimálne 10% z výšky príspevku, ktorý dostane SFZ na svoju činnosť (čo by pre rok 2017 malo byť cca 600 000 EUR) zo štátneho rozpočtu, taktiež podiel z odmeny športovej reprezentácie – spolu by táto suma celkovo mala presiahnuť hranicu 1 000 000 EUR.

Tá bude v zmysle rozhodnutia konferencie rozdelená medzi amatérske kluby a sú určené na podporu mládežníckeho futbalu. Je dôležité zdôrazniť, že na rozdelení prostriedkov z tohto fondu nebude participovať 48 klubov, ktoré majú licenciu ÚTM alebo grassroots. V praxi to znamená, že všetky členské poplatky, ktoré sa vyberú v týchto kluboch (a ide o kluby najvyšších súťaží) budú rozdelené medzi amatérske kluby. Taktiež členské poplatky, ktoré zaplatia rozhodcovia, delegáti, tréneri, agenti a aj ďalší funkcionári pôjdu do tohto fondu. Zjednodušene povedané – všetci ľudia, ktorí zaplatia členské v rámci týchto kategórií solidárne budú prispievať na rozvoj mládežníckeho amatérskeho futbalu.


Aký je presný vzorec rozdelenia týchto prostriedkov, resp. vie si ktorýkoľvek klub vypočítať, koľko peňazí by mohol získať?
Presným spôsobom rozdelenia prostriedkov z Fondu podpory mládežníckeho futbalu sa bude na svojom septembrovom zasadnutí zaoberať výkonný výbor, ktorý pripraví návrh na rokovanie konferencie, ktorá o ňom rozhodne s definitívnou platnosťou. Základom bude počet mládežníckych tímov s určeným počtom hráčov v súťažiach riadených SFZ, RFZ, či ObFZ, ktoré sú registrované v ISSF.


Čo z toho budú mať kluby, ktoré nemajú mládež?
Hráči a funkcionári týchto klubov sa budú, tak ako už spomínaní rozhodcovia, tréneri, delegáti a ďalší, solidárne podieľať na tvorbe fondu podpory mládežníckeho futbalu. Aj týmto chceme motivovať kluby, aby sa snažili vytvoriť si mládežnícke tímy a mali súčasne zaručenené ich spolufinancovanie na dlhodobej báze. Zároveň, keďže týmto spôsobom sa systémovo vyrieši podpora mládežníckeho amatérskeho futbalu, bude na jednotlivých ObFZ a RFZ aby sa zamerali aj na tvorbu programov podpory napr. dospelého futbalu na tých najnižších úrovniach.


Na čo budú môcť byť použité tieto prostriedky?
Zjednodušene povedané na preukázateľné, dokladovateľné a overiteľné náklady spojené s mládežníckym futbalom. Keďže súčasťou prostriedkov vo Fonde bude aj štátny príspevok ich použitie musí byť v súlade s tým na čo boli určené a musia byť verejne kontrolovateľné.


Kedy bude možné s peniazmi vybraných z členského počítať?
Keďže alikvótna časť príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2017 by mala byť poukázaná SFZ v prvom štvrťroku, predpokladám, že prostriedky z Fondu rozvoja mládežníckeho futbalu, budú k dispozícii v období od 1.4. – 30.6.2017.


Ak je niekto registrovaný napr. ako hráč, aj ako tréner, koľkokrát bude platiť?
Každá osoba, bez ohľadu v koľkých rôznych kategóriách je registrovaná, platí ročné členské iba raz. V tomto „nábehovom“ období si môže vybrať, ktorá kategória je pre neho výhodnejšia.


Prečo musí platiť členský poplatok klub a aj hráči, nejde o dvojité platenie?
Aj klub, aj hráč sú registrovaní v ISSF samostatne, nejde teda o zdvojené členské.


Slovenská reprezentácia za postup a účinkovanie na ME 2018 získala 11 miliónov EUR. Nebolo by riešením zaplatiť členské z týchto výnosov a neterorizovať kluby – alebo podobne ako po MS 2010 z týchto peňazí nebude mať slovenský amatérsky futbal nič?
Platenie „za niekoho“ nie je možné a nebolo by ani správne. V tejto chvíli neviem povedať presné číslo, koľko z peňazí, ktoré SFZ získalo za postup a účinkovanie reprezentácie ME 2016 pôjde do Fondu rozvoja mládežníckeho futbalu. Môžem však verejne prisľúbiť, že sa nezopakuje situácia spred 6 rokov (MS 2010 v JAR) a že tá suma nebude zanedbateľná.


V uznesení z rokovania konferencie je uvedené, že sa týka roku 2017, prečo je potrebné platiť už teraz resp. do 30.9.2016.
Chcem upresniť, že členské sa platí na „klasickú“ futbalovú sezónu, teda od 1.7.2016 do 30.6.2017 a tak to bude aj v budúcnosti. Termín 30. september je dôležitý z pohľadu Zákona o športe. K tomuto dátumu sme povinní nahlásiť stav členskej základne, predovšetkým v kategórii do 18 rokov. Tento údaj vchádza do vzorca na výpočet dotácií na nasledujúci rok jednotlivých športovým zväzom, pričom musí ísť o členov, ktorí majú zaplatené členské.


Budú peniaze vyzbierané z členského presunuté na ObFZ a RFZ alebo si prilepší iba SFZ?
Peniaze z Fondu podpory mládežníckeho futbalu budú rozdeľované priamo na amatérske kluby, ktoré majú mládežnícke tímy – na SFZ, RFZ ani ObFZ, obrazne povedané neostane ani cent.


Hráč sa po registrácii v ISSF stáva členom SFZ (článok 12 ods 1 RaPP SFZ). Základnou otázkou teda je, prečo celú agendu okolo členského (generovanie poplatkov a fyzický výber členského a dokladovanie tohto výberu) realizuje SFZ prostredníctvom klubov a nie priamo? Hráči na tých najnižších ligových úrovniach zväčša nie sú členmi svojich klubov, okrem toho by ste ušetrili za úpravu ISSF v súvislosti s členskými poplatkami a klubom by ste nepridali žiadnu povinnosť.

Kluby môžu byť prijímateľmi prostriedkov z fondu na podporu mládežníckeho futbalu, je teda v ich záujme aby si hráčov, ktorí zaň nastupujú v zápasoch „postrážili“ a navyše sú s nimi v bezprostrednom kontakte. Používame ten istý model ako pri distribúcii registračných kariet, ktorý sa osvedčil. Pôvodne sa uvažovalo o tom, že by každý člen SFZ si svoje členské platil sám, ale po analýze nákladov s tým spojených ako aj po pripomienkach delegátov konferencie sme sa rozhodli pre zaužívaný systém klubových zberných mesačných faktúr. Pre SFZ nevznikli žiadne dodatočné náklady.


Ktorý klub platí v ISSF členské za hráča po realizácii prestupu s obmedzením?
Vygenerované členské bude tomu klubu, u ktorého sa hráč objaví po prvýkrát na súpiske k majstrovskému zápasu. Pripomínam, že členské nie je nákladom klubu, ale hráča. Klub je povinný dokladovať, že ním zaplatené členské od hráča naozaj vybral.

Zdroj: SFZ (http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/jan-kovacik-na-podporu-mladeznickeho-futbalu-v-amaterskych-kluboch-pojde-viac-ako-milion.html?utm_source=FUTBALOV%C3%89+ECHO&utm_campaign=14fc7db64e-21c._Prezident_SFZ_%C4%8Dlensk%C3%A9_%28personalised%29&utm_medium=email&utm_term=0_4039e32002-14fc7db64e-118286045&mc_cid=14fc7db64e&mc_eid=a450aefacb)

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close