MaKÚradné správy

MaK č. 24 31. 07. 2015

Matričná komisia

Úradná správa č.: 24 zo dňa 31. júla 2015

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho zadávania výšky

odstupného za amatéra (čl. 37 RaPP) do príslušného poľa transferu si

dovoľujeme uviesť nasledovné upresnenie: v prípade zadania nesprávneho

údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy

ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento

údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku

SFZ; podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa

dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného

systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá

do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“; na základe

vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu

vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme:

„Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia

podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie

do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“; DISCIPLINÁRNE KONANIE

ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti

na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil; po rozhodnutí príslušnej DK má klub právo podať opravný prostriedok na Komoru pre riešenie

sporov podľa čl. 40 RaPP.

 

Podobné články

Mohlo by vás zaujímať
Close
Back to top button
Close